Generelle salgs- og leveringsbetingelser


For alle vareleverancer og tjenesteydelser, fra Sydjyllands Vægtfabrik (herefter benævnt SVF) gælder, følgende almindelige betingelser.

 

Kataloger, brochurer m.v.
Anførte illustrationer/billeder, angivne mål samt angivne vægte og lignende er uden forbindende.

SVF forbeholder sig ret til ændringer af specifikationer uden nogen forudgående varsel til kunder.

Kopiering af brochurer, betjeningsvejledninger o. lign. med henblik på overdragelse til tredjemand må kun ske ifølge aftale med SVF.

Tilbud og ordrer
Alle tilbud og ordrer effektueres på grundlag af nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser samt eventuel skriftligt foreliggende aftale. Ændringer i forhold til ovenstående anses kun som værende bindende, såfremt skriftlig aftale er indgået herom.

Ordrer modtages med forbehold for endelig accept fra SVF's direktion.

Såfremt andet ikke er anført eller aftalt er afgivne tilbud gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen.

Annullering af afgivne ordrer skal ske skriftligt. Ved standard varer accepteres annulleringen under forudsætning af, at kunden faktureres varens foreløbige produktionsomkostninger + 35% frem til modtagelse af eventuel annullering. Ved varer der ikke er lagerførte samt varer der for en væsentlig del består af arbejde og leverancer udført af SVF´s underleverandører er annullering ikke mulig.

Ejendomsret
Ejendomsretten til købte/ leverede varer forbliver hos SVF indtil købssummen inkl. moms, fragt og eventuelle afgifter er indbetalt til SVF.

Priser
Alle priser er ab fabrik. Alle varer leveres fra SVF til de på leveringsdatoen gældende priser og afgifter. Dette gælder også i tilfælde af ændringer af valutakurser. SVF forbeholder sig ret til ændring af de i prislisten angivne priser uden forudgående varsel herom.


Forsendelse
Alle leveringer er ab fabrik Kolding.

Forsendelse sker altid for købers regning og risiko; herunder også ombytningsvarer og varer fra reparation.

Såfremt der ikke foreligger skriftligt aftale med køber, forestår Sydjyllands Vægtfabrik valg af forsendelsesart. SVF tegner kun forsikring, såfremt der foreligger skriftlig aftale herom, og kun for købers regning.

Det påhviler køberen at underrette SVF og transportfirmaet om eventuelle transportskader senest 2 hverdage efter modtagelse af varen.

Leveringstermin
SVF kan ikke drages til ansvar for leveringshindringer/forsinkelser forårsaget af force majeure, herunder bl.a. krig, blokade, strejke, lockout, transportuheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vind- og vejrforhold, im- el. eksportrestriktioner, forsyningsvanskeligheder såsom manglende levering fra underleverandører.

I tilfælde af force majeure, jf. ovenstående, forbeholder SVF sig ret til - uden varsel og uden erstatningskrav kan gøres gældende mod Sydjyllands Vægtfabrik - at udsætte leveringsterminen på ubestemt tid eller annullere ordren.

SVF kan ikke drages til ansvar for følger af eventuel leveringsforsinkelse.

Betaling
Betaling for varer og tjenesteydelser skal ske til: Sydjyllands Vægtfabrik, Albuen 4 , DK-6000 Kolding. Ved betaling skal fakturanummer og evt. kundenummer være anført. Betalingsbetingelser er, med mindre der foreligger skriftlig aftale om andet, 8 dg. gældende fra faktureringsdatoen. Ved udeblivende betaling fortages rentedebitering efter SVF 's til enhver tid gældende rentesats per påbegyndt måned: P.t. 2,0%.

Ved betalingsmisligholdelse har SVF ret til at ophæve alle trufne aftaler og indstille yderligere leveringer. Dette fritager ikke køber for at betale det forfaldne beløb.

SVF forbeholder sig ret til, evt. ad rettens vej, at inddrive det forfaldne beløb med tillæg for omkostninger forbundet hermed.

I tilfælde af manglende betaling eller uoverensstemmelser skal disse afklares ved Dansk Ret og med Dansk Rets regler, idet værnetinget aftales som værende Retten i Kolding/Vestre Landsret.

Returret
På lagerførte varer ydes 8 dages returret, såfremt varen returneres i ubeskadiget original emballage, at varen er i en sådan stand at den kan sælges som ny, manualer returneres tillige samt skrivelse hvori følgeseddelnr., leveringsdato og navn på den person med hvem returnering er aftalt er anført. Godkendte returneringer krediteres med et minimumsfradrag på 20%.

Ikke lagerførte varer samt varer, der for en væsentligt del består af arbejde og leverancer udført af SVF's underleverandører tages ikke retur. Afklippede varer såsom kabel tages ikke retur.


Reklamationer
Ved reklamation skal følgende oplyses: Varens art, leveringstidspunkt, fejl-/mangelbeskrivelse og afsender samt telefonnummer.

Reklamationer skal fremsendes franko.

Såfremt køber ønsker prisoverslag for udførelse af reparation pålægges et fast gebyr på p.t. DKK. 250,00 - for test og afprøvning. Ønskes reparationen udført bortfalder ovennævnte gebyr.

Min. gebyr for reparationer dog altid: DKK 250,00.

plus eventuelle materialer/ reservedele.

Garanti
SVF yder en garanti på 12 mdr. på alle vore produkter mod fejl i materialer og forarbejdning. Indenfor ovennævnte tidsrum vil produktet blive repareret, justeret eller ombyttet uden beregning for køber. Det er en forudsætning at varen fremsendes franko.

For garantiarbejde udført udenfor SVF's adresse vil kørsels- og opholdsudgifter blive debiteret.

Fejl opstået som følge af overbelastning, manglende vedligeholdelse, forkert installation og brug er ikke dækket af garantien.

Garantien gælder kun for den leverede vare, og SVF fraskriver sig ethvert erstatningskrav/ansvar som følge af brugen af den leverede vare.

Det være sig, men ikke begrænset til, tabt arbejdsfortjeneste, skader på personer, dyr og ting samt produktionstab.

Kontakt Sydjyllands Vægtfabrik

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger: